Įmonė, kuri nori užtikrinti sėkmingą gamybą, tenkinti vartotojų poreikius ir gauti pelno, turi ne tik gerai organizuoti patį gamybos procesą, bet ir visapusiškai kontroliuoti išorės veiklas, kurios tradiciškai priskiriamos logistikai. Verslui reikalingi gamybos vadybininkai, galintys pasirūpinti ir pačiu gamybos procesu įmonės viduje, ir kitais veiklai svarbiais aspektais – sandėliavimu, pakavimu, transportavimu, informacijos ir atsargų valdymu.

Šiaulių valstybinė kolegija yra vienintelė aukštoji mokykla Šiaulių apskrityje, rengianti gamybos vadybos ir gamybos logistikos specialistus. Studijuodami šią studijų programą, studentai galės įgyti ne tik bendrųjų vadybinių žinių ir gebėjimų, bet ir specialiųjų gamybos valdymo, gamybos verslo organizavimo, logistikos gebėjimų, kurie padės sėkmingai dalyvauti darbo rinkoje. Praktiniai įgūdžiai bus ugdomi ir plėtojami keturiose praktikose.

Absolventai galės dirbti gamybos vadybos ir logistikos specialistais (gamybos meistrais), padalinių vadovais įvairiose privačiose arba valstybinėse gamybos įmonėse. 
 
Tikslas – parengti kvalifikuotą gamybos verslo vadybos specialistą, gebantį savarankiškai ir atsakingai planuoti, organizuoti ir koordinuoti gamybos bei gamybos logistikos procesus, valdyti finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius, spręsti kompleksines profesinės veiklos ir inovacijų diegimo problemas, bendrauti ir bendradarbiauti profesinėje veikloje bei sėkmingai dirbti konkurencinėmis rinkos sąlygomis. 
 
Sėkmingai baigęs studijų programą absolventas:
 
 • žino ir taiko praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančias, naujausiomis mokslo įžvalgomis ir / ar praktine veikla grindžiamas žinias planuodamas, organizuodamas, vykdydamas ir vertindamas gamybos ir gamybos logistikos procesus, spręsdamas kompleksines gamybos verslo problemas;
 • taiko verslui reikšmingas informacinių technologijų, inžinerinės ir kompiuterinės grafikos, medžiagų inžinerijos, gamybos technologijų žinias gamybos ir gamybos logistikos veikloje;
 • renka, sistemina ir valdo duomenis bei informaciją, vykdydamas gamybos ir gamybos logistikos procesus bei spręsdamas gamybos verslo problemas;
 • atlieka taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas įvairius tyrimo metodus, bei analizuoja ir interpretuoja tyrimo rezultatus;
 • planuoja, organizuoja, vykdo ir vertina gamybos ir gamybos logistikos procesus, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines ir metodines priemones;
 • analizuoja, vertina ir valdo gamybos ir gamybos logistikos finansinius, žmogiškuosius bei materialiuosius išteklius;
 • vertina gamybos bei gamybos logistikos veiklos kokybę ir geba spręsti iškilusias kompleksines gamybos verslo ir inovacijų diegimo problemas;
 • sklandžiai ir įtaigiai reiškia mintis žodžiu ir raštu, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su partneriais, klientais ir bendradarbiais, diskutuoja ir derasi gamybos ir gamybos logistikos veiklos klausimais lietuvių bei užsienio kalbomis;
 • dirba individualiai ir komandoje, prisiima atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų gamybos ir gamybos logistikos veiklą, rezultatus ir kokybę, vadovaujasi profesinėje veikloje socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu;
 • savarankiškai, novatoriškai, kūrybiškai plėtoja gamybos ir gamybos logistikos žinias bei gebėjimus, reikalingus nuolatiniam profesiniam tobulėjimui ir patirties sklaidai;
 • suvokia moralinę ir socialinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai. 

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt

Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“