Šiaulių valstybinėje kolegijoje programos dalykus dėsto srities profesionalai, studentai žinias įtvirtina ir įgūdžius tobulina penkių skirtingų praktikų metu.

Absolventai dirba verslo įmonėse ir viešojo sektoriaus institucijose.

Tikslas – parengti įmonių ir organizacijų finansininkus, gebančius valdyti finansinius procesus, vertinti finansinę būklę ir veiklos rezultatus, rengti statistinę, mokestinę ir finansinę atskaitomybes, biudžetus, verslo planus bei pagrįsti finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą vertinant riziką, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
 
  • žinos matematikos, vadybos, ekonomikos, finansų ir apskaitos mokslų pamatines teorijas ir gebės taikyti praktinėje veikloje;
  • žinos ir supras finansų funkcijas, šalies ir tarptautinių finansų sistemos struktūrą, joje vykstančius procesus, valdymo ypatumus, finansų rinkų tipus bei paskirtį, gebės taikyti įgytas žinias ir suvokimą siekiant verslo plėtros;
  • žinos ir taikys finansinę atskaitomybę reglamentuojančius norminius aktus, apskaitos ir finansinės kontrolės metodus, aplinkos ir žmonių saugos teisinius pagrindus, profesinės etikos principus ir buhalterių profesionalų etikos kodeksą;
  • gebės atlikti tyrimus parinkdamas ir pritaikydamas kokybinius ir kiekybinius metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacines ir kompiuterines technologijas bei analizuoti ir interpretuoti rezultatus;
  • taikys teisės aktus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius organizacijos veiklą, finansinę atskaitomybę ir veiklos apmokestinimą;
  • gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis ir kompiuterinėmis technologijomis apibendrindamas ir susistemindamas ekonominės ir finansinės informacijos duomenis vidiniams ir išoriniams vartotojams;
  • rengs finansinę atskaitomybę, statistines, mokestines ataskaitas ir deklaracijas;
  • analizuos organizacijos finansinių, statistinių ir mokestinių ataskaitų rodiklius, vertins finansinę būklę ir veiklos rezultatus, užtikrins finansinę kontrolę, teiks rekomendacijas finansiniams ir investiciniams sprendimams priimti;
  • gebės bendradarbiauti rengiant organizacijos biudžetus, verslo planus, pagrįsdamas finansinių išteklių panaudojimo efektyvumą bei vertindamas riziką;
  • gebės bendrauti su specialistais ir kitais asmenimis nuosekliai reikšdamas mintis ir perteikdamas informaciją, kritiškai vertinti problemas ir sprendimus, adaptuotis naujose situacijose, dirbti daugiakultūrėse ir daugiatautėse grupėse bei organizacijose.
  • gebės vykdyti projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje ir daugiatautėje aplinkoje;
  • gebės savarankiškai mokytis profesinės veiklos srityje per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi, vadovausis profesinės etikos principais, buhalterių profesionalų etikos kodeksu, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos kokybę ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
 
Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.
 
Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.  
 
Priėmimas vyksta!