Šią studijų programą gali rinktis kruopštūs ir atsakingi, logiškai mąstantys asmenys, kuriems patinka matematika.

Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
 
Studijų programos dalykus dėsto šios srities profesionalai, turintys didelę darbo patirtį, studentai įgūdžius formuoja ir plėtoja šešių skirtingų praktikų metu.
 
Absolventai dirba įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigia buhalterinių paslaugų įmones ir teikia buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas.
 
 
Tikslas – parengti šalies ir globalioje rinkoje veikiančių organizacijų buhalterius, gebančius tvarkyti apskaitą, kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą, atlikti finansinės būklės, veiklos rezultatų analizę ir dalyvauti, rengiant organizacijų biudžetus, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.
 
 
Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
 • žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo, vertinimo metodus ir geba juos taikyti apskaitos srities praktinėje veikloje;
 • supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, finansų valdymo teorijų principus, geba numatyti jų įgyvendinimo galimybes;
 • supranta viešojo ir privataus sektoriaus apskaitos funkcijas, geba taikyti apskaitos profesinės veiklos žinias, apskaitos būdus ir metodus, spręsdamas konkrečias apskaitos srities problemas organizacijos lygmeniu;
 • žino ir remiasi apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais, apskaitos ir finansinės kontrolės principais, aplinkos ir žmonių saugos teisiniais pagrindais;
 • geba atlikti tyrimus, renka ir analizuoja duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos sprendimams priimti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei taikydamas efektyvius tyrimo metodus ir modelius;
 • geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinės apskaitos programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją;
 • taiko apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus, žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis;
 • supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, ją įgyvendina bei kontroliuoja jos teisėtumą;
 • savarankiškai tvarko organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: įformina ūkines operacijas, apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlieka metų pabaigos apskaitos procedūras; parengia finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoja mokesčius;
 • apibendrina, analizuoja, sistemina organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertina finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikia siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo sprendimams priimti;
 • dalyvauja rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą, projektą, pagrindžia išteklių panaudojimo efektyvumą, taiko vidaus kontrolės sistemą, įvertina riziką;
 • geba vykdyti praktines apskaitos veiklas, planuoja, organizuoja, kontroliuoja apskaitos tarnybos darbą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines, metodines priemones;
 • geba efektyviai bendrauti, perteikti žinias ir supratimą, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti;
 • geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityse, plečia profesinę kompetenciją, domisi naujovėmis, suvokia atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir aplinkai;
 • geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.
 
 
Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“