Socialinio darbo studijų programą Šiaulių valstybinėje kolegijoje pasirinkę studentai turi galimybę tris praktikas atlikti ir savanoryste užsiimti skirtingose socialinę pagalbą teikiančiose įstaigose: Šiaulių tardymo izoliatoriuje, Lietuvos Carito Šiaulių skyriuje, Šiaulių apygardos probacijos skyriuje ir kt. Studentams siūlomi atnaujinti ir visiškai nauji dalykai, reikalingi sparčiai besikeičiančioje daugiakultūrėje visuomenėje.

Absolventai dirba socialiniais darbuotojais socialinės rūpybos skyriuose, vaiko teisių apsaugos tarnybose, vaikų, neįgaliųjų, pagyvenusių ir senų žmonių dienos centruose, vaikų globos ir socialinės globos namuose, ligoninėse, reabilitacijos skyriuose, mokyklose, įkalinimo įstaigose ir kitose panašaus pobūdžio organizacijose.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos socialinio darbo specialistą, gebantį inicijuoti socialinius pokyčius visuomenėje ir įgalinti asmenį, šeimą, grupę, bendruomenę kurti socialinę gerovę nuolat kintančioje aplinkoje, vadovaujantis žmogaus teisių užtikrinimo ir socialinės atsakomybės principais.

Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas
 • žino ir supranta visuomenės socialinius procesus ir jų raišką, žmogaus elgesio socialinėje aplinkoje teorijas, socialinio darbo profesijos raidą ir etikos, žmogaus teisių, socialinio teisingumo principus, nacionalinę socialinę apsaugą, socialinių paslaugų organizavimą.
 • geba taikyti naujausias žinias apie nacionalinę socialinę politiką, asmens ir visuomenės raidą, socialinio darbo teorijas ir metodus, socialinio darbo organizavimą, tarpprofesinį bendradarbiavimą socialinio darbo praktikoje ir tyrimuose, remdamasis socialinių, humanitarinių, fizinių ir biomedicinos mokslų teorijų pagrindais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • geba atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, rezultatus taikydamas socialinių problemų sprendimui bei profesinės veiklos plėtojimui, socialinių paslaugų kokybėsįvertinimui ir inovacijų diegimui.
Socialiniai gebėjimai
 • geba bendrauti ir bendradarbiauti bei dirbti komandoje, kurdamas visavertį bendravimo ryšį bei pasitikėjimu grįstą santykį su klientu, grupe, bendruomene, kolegomis, prisiimdamas socialinę atsakomybę.
 • geba sklandžiai reikšti savo mintis, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais, generuoti idėjas raštu ir žodžiu valstybine bei užsienio kalba, siekdamas plėtoti ir stiprinti socialinio darbo profesiją.
Asmeniniai gebėjimai
 • geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo kaip profesionalo augimą, profesinę veiklą, tobulinti asmenines ir profesines kompetencijas, suvokdamas mokymosi visa gyvenimą svarbą, kurdamas ir plėtodamas socialinio darbo profesijos įvaizdį visuomenėje bei rūpindamasis profesijos statusu.
 • geba sisteminti ir analizuoti informaciją, naudotis informacinėmis technologijomis, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija ir savarankiškai priimti sprendimus, profesionaliai veikdamas kintančiose situacijose.
Specialieji gebėjimai
 • geba atpažinti ir kritiškai įvertinti asmens, grupės, bendruomenės poreikius, stiprybes bei galimybes, planuoti, vykdyti ir vertinti socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus, taikydamas socialinio darbo metodus, pasitelkdamas vidinius ir aplinkos išteklius ir motyvuodamas bei įgalindamas klientą savigalbai.
 • geba organizuoti ir teikti socialinio darbo paslaugas, vadovaudamasis žmogaus teises ir socialinę apsaugą reglamentuojančiais dokumentais, socialinio teisingumo ir profesinės etikos principais, mažindamas socialinę atskirtį ir diskriminaciją, siekdamas kliento įgalinimo ir socialinės gerovės.
 • geba rengti ir įgyvendinti socialinės pagalbos klientui planus, socialines programas ir projektus, bendradarbiaudamas su įvairių institucijų atstovais, plėtodamas inovatyvias socialinio darbo paslaugas ir skatindamas nevyriausybinių organizacijų plėtrą.
 • geba vertinti socialinių paslaugų kokybę, kliento ir jo aplinkos pokyčius, rezultatus panaudodamas socialinės pagalbos proceso tobulinimui.

Apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite skaityti interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.