Studijų procese naudojama moderni įranga leidžia būsimiesiems burnos higienos specialistams pasirengti intensyviai praktinei veiklai. Įgūdžius formuoja ir stiprina penkios praktikos, supažindinančios su burnos higienisto veiklomis.

Absolventai dirba visų lygių sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose odontologinės arba burnos priežiūros licencijas, kitose įstaigose, kuriose rūpinamasi burnos sveikata.

Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos burnos higienistą, gebantį savarankiškai teikti į pacientą orientuotas burnos priežiūros paslaugas, standartizuotai vertinti burnos sveikatos būklę ir profilaktinių bei intervencinių procedūrų poreikį, sistemingai ugdyti asmens ir bendruomenės burnos sveikatą, prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos ir sveikatos priežiūros sistemos.

Absolventas, sėkmingai baigęs studijų programą:
Žinios, jų taikymas
 • žino nacionalinę bei tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, norminius dokumentus,reglamentuojančius darbo vietą, aplinką ir saugų darbą, profesinės veiklos ir atsakomybės ribas; taiko sveikatos teisės aktų ir profesinės etikos dokumentų nuostatas praktikoje, teikia profesinę informaciją pagal savo kompetenciją;pagrindinių gyvybinių funkcijų normą ir patologiją;
 • integruoja biomedicinos mokslų, formuojančių suvokimą apie žmogaus augimą, vystymąsi ir sveikatą, žinias burnos higienisto praktikoje;
 • žino odontologinių ligų atsiradimo priežastis ir veiksnius, užtikrinančius burnos organų sveikatą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • renka, interpretuoja ir kaupia epidemiologinius duomenis, atlikdamas į praktiką orientuotus taikomuosius tyrimus, vadovaujasi tyrimų etikos principais;
 • rengia ir teikia ataskaitas pristatydamas atliktą veiklą, taiko tyrimo rezultatus spręsdamas konkrečias burnos priežiūros problemas.
Socialiniai gebėjimai
 • bendrauja ir bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, vadovaudamasis profesine etika, prisiimdamas asmeninę ir socialinę atsakomybę už veiksmus ir sprendimus, taikydamas į pacientą orientuotą burnos priežiūros praktiką;
 • reiškia savo mintis žodžiu ir raštu, komunikuoja profesinėje aplinkoje lietuvių bei užsienio kalba, prisitaiko prie naujų situacijų praktinėje veikloje.
Asmeniniai gebėjimai
 • renka ir sistemina su paciento burnos priežiūra susijusią informaciją, naudoja šiuolaikines technologijas, savarankiškai sprendžia problemas, priima sprendimus, kritiškai vertindamas savo profesinę praktiką ir vertybes, suvokdamas mokymosi visą gyvenimą svarbą.
Specialieji gebėjimai
 • dirba su odontologine įranga, įrenginiais, instrumentais ir medžiagomis pagal paskirtį, taikydamas infekcijos kontrolės priemones ir metodus;
 • vertina asmens ir burnos sveikatos būklę bei ligų riziką, formuluodamas diagnozę ir sudarydamas numatomų profilaktinių procedūrų taikymo sekos planą; pildo ir analizuoja profesinę dokumentaciją;
 • atlieka burnos priežiūros procedūras, parinkdamas burnos priežiūros priemones ir metodus;
 • atlieka ir įvertina dantų rentgenogramą;
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles ir tinkamai į jas reaguoja, suteikia būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių atvejais;
 • konsultuoja pacientus burnos priežiūros ir mitybos klausimais, rengia sveikatos profilaktikos programas, organizuoja ir įgyvendina paciento, šeimos, bendruomenės sveikos gyvensenos ugdymą, siekdamas sumažinti odontologinių ligų riziką.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti interneto svetainėje www.svako.lt.

Kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.