Jau nuo 2020 metų stojimo panaikintas reikalavimas, būti išlaikiusiems valstybinius lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių arba prancūzų) bei matematikos (išskyrus menų studijas) egzaminus ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 40, jei stoja į universitetą, ir ne žemesniu aritmetiniu vidurkiu kaip 25, jei stoja į kolegiją.

Pagrindinis skirtumas tiek stojant į universitetus, tiek į kolegijas dėl valstybinių brandos egzaminų lyginant su praėjusiais metais būtų šis:

Asmenims, nuo 2021 metų Lietuvoje pretenduojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, reikia būti išlaikius šiuos valstybinius brandos egzaminus:

1. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;

2. matematikos valstybinį brandos egzaminą, jeigu asmuo pretenduoja į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų studijų krypčių grupės studijų programas) koleginių ir universitetinių studijų programas;

3. stojančiojo laisvai pasirenkamą valstybinį brandos egzaminą (tai gali būti vienas iš šių: valstybinių brandos egzaminų: biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informatikos, istorijos užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių).

Konkursinio balo apskaičiavimo metodika

Iš esmės konkursinio balo skaičiavimo metodika nepasikeitė gal tik pakeisti svoriniai koeficientai stojant į Sporto krypčių studijų programas.

Sporto studijų krypčių grupės studijų programoms konkursinis balas skaičiuojamas taip:

KB = 0,4 [0,2 (Sporto pasiekimų įvertinimas) + 0,1 (kūno kultūros metinis pažymys)] + 0,2 (biologija arba matematika arba užsienio kalba) + 0,2 (bet kuris kitas nesutampantis su kitais dalykais) + 0,2 (lietuvių kalbos ir literatūros)

Sporto pasiekimų įvertinimas gali būti nuo 4 iki 10 (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021  m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-159, Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų  vertinimo tvarkos aprašo 1 priedas.

Kūno kultūros metinis pažymys gali būti nuo 4 iki 10 (biologija arba matematika arba užsienio kalba taip pat ir bet kuris kitas nesutampantis su kitais dalykais pažymiai gali būti tiek valstybinių egzaminų tie metinių pažymių ir lietuvių kalbos ir literatūros pažymys gali būti tik valstybinio egzamino.

Stojantiems į menų specialybes – pokyčių nėra

Tiems, kurie planuoja rinktis menų krypties studijas, konkursinio balo sandara nesikeičia. Pagrindas yra stojamasis egzaminas.

Slenkstinis reikalavimas

Slenkstinis reikalavimas dėl brandos atestato išlieka tik dėl metinių pažymių:

- penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų:

1. lietuvių kalbos ir literatūros;

2. gimtosios kalbos (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių);

3. užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų);

4. matematikos;

5. istorijos arba geografijos;

6. biologijos arba fizikos, arba chemijos;

7. meninio ugdymo srities dalyko arba technologijų programos krypties dalyko;

8. bendrosios kūno kultūros arba pasirinktos sporto šakos.

Išbandykite skaičiuoklę

Konkursinio balo skaičiuoklė skirta šių metų abiturientams (ir baigusiems 2020 m.). Konkursinio balo skaičiuoklė skaičiuoja konkursinį balą tik į VALSTYBĖS FINANSUOJAMAS studijų programas.

Norėdami skaičiuoti konkursinį balą, SUVESKITE įvertinimus (VISUS egzaminų, kurios laikysite, įvertinimus ir VISUS metinių pažymių įvertinimus – kokius planuojate turėti atestate) ir spauskite pasirinktą studijų programą.

„Kur stoti“ skaičiuoklę rasite čia:

https://www.kurstoti.lt/kbs#/

2020 metais buvo mažesni konkursiniai balai nei prieš metus

Pastebėta, kad į kai kurias studijų programas 2020 metais buvo mažesnis konkursinis balas nei prieš metus. Tikriausiai tai dėl to, kad 2020 metų laida buvo prasčiau pasiruošusi. Tai matėsi jau iš to, kad tik maždaug po 60 proc. abiturientų rinkosi lietuvių kalbos ir matematikos valstybinį brandos egzaminą, o tai rodo, kad tik mažesnė pusė abiturientų galvoja apie studijas aukštojoje mokykloje.

Taip pat ir prašymų 2020 metais buvo paduota mažiau nei 2019 metais, o finansavimas aukštojo mokslo studijoms buvo padidintas, o į kai kurias net stipriai.

Žinoma dar nemažai išvažiavo studijuoti svetur tai ir nulėmė, kad į kai kurias studijų kryptis konkursinio balo sumažėjimą.

Šiais metais užsiregistravusių laikyti brandos atestatą tendencijos panašios, taip ir praeitais metais, tai labai didelių svyravimų dėl konkursinio balo neturėtų būti.