Studijų programos Teisė ir teisėsaugos institucijos tikslas (-ai): suteikti teisės studijų krypties bazines žinias studentams, parengti specialistus gebančius identifikuoti bei tvarkyti teisės šaltinius, norminius aktus, gebančius įforminti vykdomosios valdžios ir teisėsaugos institucijų asmeninius teisinius santykius, parengti teisinius dokumentus, gebančius reguliuoti viešojo valdymo subjektų veiklą, atlikti ikiteisminio ir ikiteisiminio pobūdžio tyrimus, gebančius teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebančius identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, gebančius identifikuoti jų problemas, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, efektyviai ir atsakingai taikančius profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose, ugdančius asmeninį savarankiškumą ir mokymosi visą gyvenimą vertybes, gebančius planuoti teisininko profesijos karjerą.

Baigus Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programos studijas Lietuvos verslo kolegijoje:

 • Žinosite profesinės veiklos srityse integruotas teisės studijų žinias
 • Suprasite teisės mokslą teisminiame ir kvaziteisminiame procesuose teisės taikymo aktus
 • Mokėsite aiškinti ir taikyti teisę remiantis ekonomikos, filosofijos, sociologijos ir kitų mokslų žiniomis
 • Suprasite teisėsaugos institutų turinį nacionaliniame, tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, ES teisės reguliavimo kontekste
 • Gebėsite išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, identifikuojančius konkrečias teisines taisykles
 • Gebėsite atlikti ikiteisminį tyrimą, siekiant užkardyti, atskleisti ir tirti nusikalstamas veikas
 • Gebėsite nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, teikti jiems informaciją, atlikti patikslinimus ir priimti procesinius sprendimus, baudžiamojo proceso įstatymo nustatytais atvejais vykdyti prokurorų, teisėjų ir teismų pavedimus
 • Gebėsite suvokti ir aiškinti teisės normų prasmę bei teisingai jas taikyti teisiniams sprendimams, įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, analizuoti teismų praktiką, įvairius teisinius dokumentus
 • Gebėsite organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą, teisiniu požiūriu analizuoti ir vertinti teisėsaugos institucijų veiklą, interpretuoti, analizuoti institucijų reikšmingus duomenis, bei juos įforminti
 • Gebėsite taikyti informacines technologijas
 • Gebėsite praktikoje profesinėje veikloje savarankiškai plėtoti įgytas bendrąsias ir specializuotas teisines žinias
 • Gebėsite teikti teisines konsultacijas rekomendacijas
 • Mokėsite tinkamai elgtis su teisėsaugos institucijų konfidencialia informacija, užtikrinti dokumentų, įslaptintų dokumentų apskaitos ir tvarkymo, asmens duomenų apsaugos reikalavimų vykdymą
 • Mokėsite taisyklingai žodžiu ir raštu ugdyti kalbos kompetenciją gimtąją ir užsienio kalba, kuriomis vykdomos studijos, sklandžiai jomis reikšti savo mintis
 • Gebėsite dirbti komandoje, korektiškai atsižvelgti į įvairias kultūras
 • Gebėsite nuosekliai, logiškai, kritiškai mąstyti, efektyviai bei nuolat mokytis, planuoti ir racionaliai panaudoti savo laiką ir išteklius

Studijų procese taikomi ir derinami įvairūs dėstymo ir studijų metodai: tradicinė paskaita, interaktyvioji paskaita, konsultacijos, veikdinamieji metodai, nukreipti į praktinių gebėjimų ugdymą, savarankiškas studijas skatinantys metodai, tiriamojo pobūdžio metodai ir kita.

Norint studijuoti prašymą galite užpildyti tiesiogiai Kolegijos internetinėje svetainėje REGISTRACIJA arba LAMA BPO sistemoje.

Daugiau informacijos apie Teisė ir teisėsaugos institucijos studijų programą rasite čia

Norite studijuoti? Turite klausimų? Susisiekite:

e.p. rinkodara@ltvk.lt, tel. 8-46-311099, Turgaus g. 21, Klaipėda

 

LTVK – sėkmingos karjeros startas !