Kodėl Šiaulių valstybinėje kolegijoje?
 
Šešios praktikos iš numatytų devynių integruotos į specialybės dalykus, todėl studentams sudaromos puikios galimybės žinias, įgytas paskaitų ir pratybų metu, pritaikyti praktiškai. Dėstytojai intensyviai bendradarbiauja su įvairiomis ligomis sergančių žmonių draugijomis, todėl praktinių užsiėmimų metu studentai turi galimybę dirbti su realiais pacientais.
 
Absolventai dirba valstybinėse ir privačiose sveikatos priežiūros institucijose, reabilitacijos, ugdymo ir globos įstaigose, sveikatingumo ir sveikatinimo centruose (pavyzdžiui, VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, sveikatos centre „Energetikas“, Manualinės medicinos klinikoje, Šiaulių specialiojo ugdymo centre ir kt.), individualiai teikia reabilitacijos paslaugas.
 
 
Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos kineziterapijos specialistą, gebantį atlikti asmens kineziterapinį ištyrimą ir suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir vykdyti tinkamas procedūras, vertinti jų veiksmingumą, vystant, palaikant ir / ar atkuriant optimalias asmens fizines ir funkcines galimybes, vadovaujantis holistiniu požiūriu, kritiniu mąstymu, etikos principais ir profesinėmis vertybėmis.
 
Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
 
  • išmano ir supranta žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, paciento ištyrimo, vertinimo, fizinio aktyvumo ir reabilitacijos būdus, metodus, judesių valdymo principus, priklausančius nuo kliento / paciento amžiaus ir fizinių / funkcinių ypatybių.
  • išmano ir supranta pagrindinius etikos, profesinio bendravimo bei socialinio atsakingumo principus, taikomus praktinėje veikloje ir tyrimų vykdymo srityje, atsižvelgiant į žmogaus prigimtines teises, nacionalinę sveikatos politiką.
  • geba atlikti empirinius tyrimus, parinkti ir pritaikyti kokybinius ir kiekybinius tyrimų metodus, kaupti ir analizuoti duomenis, vadovautis tyrimų etikos principais, suformuluoti išvadas ir pateikti inovatyvių rekomendacijų asmens reabilitacijos proceso problemoms spręsti.
  • geba analizuoti ir atpažinti problemas, susijusias su asmens psichosocialine, pažintine, emocine, fizine būkle ir disfunkcija, suformuluoti kineziterapinę diagnozę, parinkti ir pritaikyti kineziterapijos ištyrimo technikas, priemones ir metodus.
  • geba parengti ir vykdyti reabilitacijos programą, integruoti įrodymais grįstą praktiką į prevencijos, sveikatinimo, gydymo, abilitacijos ir reabilitacijos sritis, geba pildyti ir analizuoti profesinę dokumentaciją.
  • geba savarankiškai atlikti kineziterapijos procedūras, kritiškai vertinti procedūrų poveikį, teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą, vadovautis lygių galimybių užtikrinimo ir profesinės atsakomybės principais, etika.
  • geba vertinti ir analizuoti profesinės veiklos rezultatus, bendradarbiaudamas su klientu / pacientu, reabilitacijos komanda, šeimos nariais, vadovaudamasis humanistiniais principais.
  • geba bendrauti ir bendradarbiauti su klientu / pacientu, grupe, bendruomene, kolegomis, reabilitacijos specialistų komanda profesinės veiklos srityje gimtąja ir užsienio kalba.
  • geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę, prisitaikyti prie nuolat kintančių situacijų, generuoti naujas reabilitacijos srities idėjas ir stiprinti profesijos įvaizdį, vadovautis profesinės etikos ir pilietiškumo principais.
  • geba savarankiškai priimti sprendimus profesinėje veikloje, kritiškai vertinti profesines žinias, praktiką ir vertybes, tinkamai naudoti konfidencialią informaciją ir informacines technologijas, siekti asmeninio ir profesinio tobulėjimo, vadovautis mokymosi visą gyvenimą principu.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt

Taip pat kviečiame sekti naujienas socialiniame tinkle „Facebook“