Šią programą turėtų rinktis kruopštūs ir kūrybingi žmonės, kuriems artimi ir humanitariniai, ir socialiniai, iš dalies ir informatikos mokslai, nes šiandien nemaža dalis informacijos yra virtuali.

Šiaulių valstybinėje kolegijoje Informacijos valdymo studijų programos studentams dėsto itin patyrę specialistai. Žinios įtvirtinamos ir įgūdžiai plėtojami skirtingų praktikų metu. Ši studijų programa vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje! Atskirus dalykus dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų.

Absolventai dirba visų tipų informacijos centruose ir tarnybose, bibliotekose, paveldo institucijose, archyvuose, muziejuose informacijos specialistais, taip pat kitose įstaigose, kuriose reikalingos ne tik informacijos išteklių, paslaugų valdymo žinios ir įgūdžiai, bet ir gebėjimas bendrauti, aptarnauti vartotojus, dirbti kartu.

Studijų programos tikslas – parengti inovatyvius informacijos paslaugų specialistus, išmanančius dokumentinės komunikacijos valdymo struktūras ir informacinės visuomenės kūrimo strategijas, gebančius organizuoti daugialypės terpės (tradicinių, elektroninių ir skaitmeninių) informacijos išteklių formavimą, tvarkybą ir iešką, siekiant ilgalaikio kultūros ir mokslo paveldo objektų išsaugojimo ir sklaidos; teikti su informacija susijusias edukacines, kultūrines ir informacines paslaugas, grįstas informacinės visuomenės poreikių tyrimais, socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų vartotojams; pasirengusius toliau tobulinti bendruosius ir profesinius gebėjimus integruojantis į darbo rinką.

Sėkmingai baigęs studijų programą studentas:
Žinios, jų taikymas
 • žinos dokumentinės komunikacijos struktūras;
 • supras socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo procesus, taikydamas informacines visuomenės kūrimo strategijas;
Gebėjimai vykdyti tyrimus
 • gebės įvertinti vartotojų informacinių, kultūrinių ir edukacinių poreikių svarbą ir naudingumą, atlikdamas mokslo taikomuosius tyrimus;
Specialieji gebėjimai
 • organizuoti informacijos išteklių formavimo, paieškos, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus, remdamasis socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų informacijos tinklų sistemomis, pateikiant informaciją jos vartotojams;
 • vykdyti socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų informacijos išteklių formavimo, skaitmeninimo, sklaidos ir saugojimo procesus;
 • planuoti ir organizuoti renginius, parodas, ekspozicijas, muges, įgyvendindamas kultūrines, menines, istorines veiklos programas-projektus;
 • organizuoti neformalųjį informacinį, meninį, istorinį, kultūrinį ugdymą, lavindamas įvairaus amžiaus žmonių kūrybinius gebėjimus ir pažintines nuostatas;
 • analizuoti ir modifikuoti socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų paslaugas, atsižvelgdamas į informacijos vartotojų besikeičiančius poreikius;
 • inicijuoti praktines rekomendacijas, kurdamas organizacijos kultūrą, siekdamas veiklos efektyvumo socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijose;
Socialiniai gebėjimai
 • pasirinkti kalbinę raišką ir ritaikyti turinį atsižvelgdamas į komunikavimo situaciją ir adresatą;
 • savarankiškai priimti sprendimus, spręsti problemas, organizuodamas ir vykdydamas socialinės komunikacijos ir atminties saugojimo institucijų veiklą;
Asmeniniai gebėjimai
 • analizuoti, apibendrinti praktinę patirtį profesinėje veikloje ir nuolat mokytis prisitaikydamas prie pokyčių.

Daugiau apie šią ir kitas studijų programas, vykdomas Šiaulių valstybinėje kolegijoje, galite sužinoti aukštosios mokyklos interneto svetainėje www.svako.lt.

Taip pat kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.