Nori studijuoti pas mus? Sužinok konkursinio balo sandarą.

Studijų programos dalykus dėsto aplinkosaugos srities praktikai, keturios praktikos atliekamos pažangiose įmonėse, pavyzdžiui, UAB „Geomina“, UAB „Šiaulių vandenys“, UAB „Putokšnis“ ir kt., todėl paskaitose gautos žinios patikrinamos realiose situacijose.

Studijų programos tikslas – parengti siekiančius tobulėti aplinkos inžinerijos specialistus, gebančius vadovautis darnaus vystymo principais, plėtoti pažangiausias aplinkosaugines technologijas, spręsti geriamojo vandens ruošimo, nuotekų šalinimo, dujinių išlakų valymo, atliekų tvarkymo problemas dirbdami energetikos ir pramonės įmonėse, atliekų tvarkymo centruose bei valstybinėse ir privačiose aplinkos apsaugos institucijose.

Sėkmingai baigęs studijų programą asmuo turi:


Įgyti žinių ir gebėjimų   

  •     taikyti gamtos mokslų ir matematikos žinias aplinkos apsaugos srityje.
  •     suprasti svarbiausias aplinkosaugines sąvokas, aplinkos taršos prevencijos priemones.
  •     analizuoti įvairių medžiagų savybes ir inžineriniuose sprendimuose taikyti techninių skaičiavimų metodikas.


Gebėti atlikti inžinerinę analizę    

  •     analizuoti ir vertinti antropogeninių procesų poveikį aplinkos komponentams.
  •     atlikti smulkių projektuojamų ir vykdančių veiklą objektų poveikio aplinkai vertinimą.


Turėti žinių ir įgūdžių, reikalingų bendrosios inžinerijos studijų krypties projektavimo darbams atlikti    

  •     parinkti atliekų tvarkymo technologijas.
  •     analizuoti vandentvarkos įrenginių konstrukcijas ir technologinius procesus.


Gebėti atlikti taikomuosius tyrimus    

  •     rinkti duomenis aplinkosauginėms problemoms spręsti naudojant duomenų bazes ir kitus inžinerinės informacijos šaltinius, rengti dokumentus aplinkosauginės veiklos organizavimui ir vykdymui.
  •     atlikti aplinkos tyrimus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų išvadas.


Turėti praktinių žinių ir įgūdžių spręsti inžinerinius uždavinius:    

    įvertinti vandens ir nuotekų kokybinius, kiekybinius rodiklius.
    parinkti pažangią aplinkos taršos tvarkymo įrangą, atitinkančią objekto poreikius.

Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai    

    suprasti aplinkosauginės veiklos organizavimo ir etikos principus, pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
    turėti komandinio darbo įgūdžių, mokėti bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilinti žinias, siekiant tobulinti profesinę kvalifikaciją.
    suprasti inžinerinių sprendimų ekonomiškumą, poveikį visuomenei ir suvokti atsakomybę už veiklos rezultatus
.

Daugiau informacijos apie studijas Šiaulių valstybinėje kolegijoje galite rasti www.svako.lt, kviečiame sekti mūsų naujienas socialiniame tinkle „Facebook“.