Apie vykdomą projektą

Projektą ,,Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas (gerapraktika.lt)“ nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021 vykdo Lietuvos darbdavių konfederacija kartu su keliais partneriais: Vilniaus kolegija, Utenos kolegija, Aleksandro Stulginskio universitetu, Mykolo Romerio universitetu, Marijampolės kolegija ir Šiaulių valstybine kolegija. Šiame projekte dėmesys sutelkiamas į aukštųjų mokyklų praktikų vadovų ir praktikos vadovų organizacijose, t. y. mentorių, bendradarbiavimą studentų profesinių praktikų metu.

Darbdaviams bus organizuojami mokymai siekiant jiems suteikti būtinų žinių ir kompetencijų praktikantams mokyti, stebėti ir vertinti. Be to, aktualizuojamas įmonių ir organizacijų atstovų bendravimo su aukštųjų mokyklų praktikų vadovais poreikis. Numatoma, kad vienas iš projekto rezultatų bus atnaujintos praktikų metodikos ir patobulinta plačiausiai Lietuvoje naudojama praktikų organizavimo sistema gerapraktika.lt.

Projekto dalyvių ratas labai platus – studentai, praktikų vadovai aukštosiose mokyklose ir praktikantus priimančių organizacijų / įmonių mentoriai. Studentams praktika yra jėgų išbandymo metas, o praktikų vadovai ir mentoriai iš įmonių ir organizacijų yra atsakingi, kad viskas vyktų sklandžiai ir duotų kuo daugiau naudos studentui.

Projektą, kurio bendra vertė siekia 315 791,89 eurų, iš dalies finansuoja Europos socialinis fondas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.3.1-ESFA-K-731 „Studijų kokybės gerinimas“. Šio projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2017 m. gruodžio mėn., jas planuojama baigti 2019 m. gruodžio mėn.

Kolegija projekte

Projekte jau dalyvavo dešimt Šiaulių valstybinės kolegijos studentų (jie atstovavo Informacijos valdymo ir Transporto logistikos technologijų studijų programoms) ir du dėstytojai – Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė Violeta Stasėnaitė bei Transporto inžinerijos katedros lektorius Darius Astrauskas. Visas praktikas siejo dar glaudesnis studentų, jų praktikai vadovaujančių dėstytojų ir mentorių bendradarbiavimas.

Į projektą įsitraukusi Transporto logistikos technologijų programos trečio kurso studentė Kristina Maksimavičiūtė praktiką atliko UAB „Transdovis“, jos praktikos vadovas Kolegijoje – Transporto inžinerijos katedros lektorius Darius Astrauskas, mentorius – Linas Petratis. Kristina papasakojo, kad ši praktika nuo kitų labiausiai skyrėsi tuo, kad visas dėmesys buvo sutelktas į baigiamajam darbui skirtas užduotis. Be to, buvo galima realiai įvertinti galimybes susirasti darbą pagal specialybę. Studentė labai gerai įvertino bendravimą su praktikos vadovu organizacijoje. Jos mentorius Linas visada atsakydavo į klausimus, padėdavo gauti reikalingos informacijos ir pateikdavo praktiškai įgyvendinamų pasiūlymų. Praktika buvo tikrai naudinga – sukaupta naudingos informacijos darbui, susipažinta su įmonės darbuotojų veiklomis.

Transporto inžinerijos katedros lektorius Darius Astrauskas praktikoms vadovauja jau keletą metų. Ši praktika, jo nuomone, išsiskyrė glaudesniu bendravimu su studentais ir praktikos mentoriais. Bendraujant su pastaraisiais buvo labiau gilinamasi į praktikos turinį, studentams pateiktas užduotis, jos buvo labiau pritaikomos konkrečiai įmonei. Tokios praktikos nauda keleriopa: glaudesnį dėl praktikos kokybės suinteresuotų šalių bendradarbiavimą teigiamai vertina darbdaviai, o studentams konkretesnės užduotys, labiau atitinkančios praktikos įmonės specifiką, padeda rezultatyviau plėtoti praktinius gebėjimus. Žinoma, tobulėjimui ribų nėra, todėl D. Astrauskas siūlo praktikos planą dar labiau derinti prie konkrečios įmonės darbo specifikos.

Vadybos ir komunikacijos katedros lektorė Violeta Stasėnaitė konstatavo, kad toks vadovavimas praktikoms dar atsakingesnis. Svarbu, kad projekto reikalavimuose iškeltas prioritetas palaikyti nuolatinį ryšį tarp akademinio praktikos vadovo ir mentoriaus įmonėje. Šį pokytį pajuto ir studentai: viena vertus, atsirado daugiau kontrolės, kita vertus, svarbus produktyvus dalykinis bendradarbiavimas dėl praktikos užduočių vykdymo, teorinis ir praktinis užduočių pagrindimas ir sąsaja, padedant ir praktikos vadovui, ir mentoriui. Aktyvus trišalis bendradarbiavimas, V. Stasėnaitės nuomone, ugdo atsakomybę, skatina bendrumo jausmą, leidžia pozityviau vertinti būsimos profesijos galimybes. Mentorius, bendradarbiaudamas su akademiniu atstovu, taip pat jaučia didesnę atsakomybę rūpintis studento pasiekimais, padėti jam tobulėti. Be to, studentas turi didesnę galimybę prisistatyti ar būti pristatomas akademinio praktikos vadovo konkrečioje įmonėje ir tikėtis darbo vietos.

Penkios Informacijos valdymo programos trečio kurso studentės praktiką atliko įvairiose Lietuvos vietose. Biržų rajono savivaldybės Jurgio Bielinio viešojoje bibliotekoje praktiką atlikusios Jolita Banienė ir Laima Ramutėnienė yra ir šios bibliotekos darbuotojos, todėl jų praktika kartu buvo pagrįsta atviro, kolegiško bendravimo principais. Kaip teigia Laima, bendravimas su mentore apėmė ne tik praktikos klausimus, bet ir tiesioginį darbą.

Iki planuojamos projekto pabaigos – daugiau nei metai. Į praktikas, kurios bus organizuojamos vykdant šį projektą, dar turėtų išeiti daugiau negu trys dešimtys Šiaulių valstybinės kolegijos studentų. Tikėtina, kad per tą laiką bus paskatinta ir daugiau naudingų įžvalgų, padėsiančių dar labiau pagerinti praktikas.