Lietuvoje tik LSMU vykdo antrosios pakopos žemės ūkio mokslų studijų srities zootechnikos krypties studijas. Gyvulininkystės technologijos magistrantūros studijų programa yra vienintelė specializuota antrosios pakopos žemės ūkio krypties programa Lietuvoje.

Studijuodami susitiksite su kompetentingais žemės ūkio specialybių atstovais iš įvairių pasaulio ir Europos valstybių, pasirengusiais dalytis savo patirtimi ir supažindinti su naujausiais gyvulių auginimo, šėrimo ir priežiūros metodais. GTF dekanas doc. dr. Rolandas Stankevičius pabrėžia, kad bendravimas su verslo atstovais yra abipusiai naudingas, grįžtamasis ryšys, skatinantis nuolat tobulėti. Mūsų dėstytojai ugdo praktinius įgūdžius, tiesioginį kontaktą su gyvūnais. „Paskaitos bei įvairūs užsiėmimai su specialistais, jau šiandien kuria Lietuvos ir Europos žemės ūkio ateitį, prie kurios prisidedame ir mes, vieninteliai šalyje rengiantys gyvulininkystės technologijos specialistus.“

Gyvulininkystės technologijos studijų programa skirta rengti aukščiausios kvalifikacijos žemės ūkio specialistus bakalaurus, panaudojant pedagoginį-mokslinį potencialą, eksperimentinę bazę, laboratorijas gyvūnų veislinei vertei, reprodukcijai, gyvūninės produkcijos kokybei tirti.

Gyvulininkystės technologijos bakalaurai įgis naujausių žinių apie gyvūnų produkcijos gamybos technologijas bei jų vadybą, informacines technologijas, gyvūnų genetiką ir veislininkystę, tradicinę ir ekologinę gyvulininkystę, gyvūnų auginimo ir laikymo technologijas bei jų taikymo įvairiose srityse įgūdžius. Studentai pažins atkurtas ir saugomas pagrindines Lietuvos nacionalines gyvūnų veisles, kurios buvo ties išnykimo riba ir savo darbais prisidės prie šalies istorinio paveldo išsaugojimo.

Specialistai galės realizuoti save: gyvūnų auginimo, laikymo, priežiūros, veislininkystės įmonėse bei ūkiuose, pašarų gamybos pramonėje, pašarų vertinimo ir kontrolės įmonėse, produkcijos kokybės vertinimo įmonėse tiek valstybiniame, tiek privačiame sektoriuose. Galės kurti savo verslo įmonę bei darbo vietas kolegoms. Absolventai įgis žemės ūkio mokslų bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Gyvūninių išteklių valdymo antrosios pakopos studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos gyvūninių išteklių valdymo specialistus. Šiam tikslui – susitelkę Gyvulininkystės technologijos, Visuomenės sveikatos, Slaugos ir Medicinos fakultetai, įvairių institutų ir katedrų dėstytojai bei mokslininkai. Gyvūnus ėmus naudoti terapiniams bei rekreaciniams tikslams atsirado glaudus skirtingų fakultetų bendradarbiavimas. Studijų programos uždavinys – gyvūninių išteklių valdymo specialistų rengimas, gebančių efektyviai naudoti žmonių terapijai ir rekreacijai asistuojančius gyvūnus. Programos gimimą sąlygojo visuomenės, abilitacijos, reabilitacijos, rekreacijos sferoje dirbančių darbuotojų požiūris į gyvūnų panaudojimą minėtiems tikslams.

Anot GTF Gyvūnų auginimo technologijų instituto vadovo prof. habil. dr. R. Gružausko, mūsų absolventai gebės savarankiškai ir kūrybiškai pritaikyti naujausias gyvūninių išteklių valdymo žinias ir mokslinių tyrimų rezultatus. Specialistai organizuos terapijoje asistuojančių ir rekreacijoje auginamų gyvūnų panaudojimą siekdami geresnės asmens ir visuomenės sveikatos, gyvūnų gerovės, parinks pažangius veisimo metodus, užtikrins atsakingą gyvūno priežiūrą ir mitybą, ugdys žmonių ir gyvūnų bendravimo gebėjimus, per gyvūnus suteiks kuo daugiau teigiamų emocijų.

Gyvūnų mokslo pirmosios pakopos studijų programa apima žmogaus ir gyvūno sąveikos bei gyvūnų gerovės valdymą, gyvūnų, laikomų estetiniams ir bendravimo poreikiams tenkinti, gyvūnų naudojamų rekreacinėje veikloje, žmonių sveikatai ir gerovei stiprinti bei kitose veiklose, išskyrus gyvūninės produkcijos gamybą, tikslinį, planuojamą ir neatsitiktinį veisimą, mitybos, laikymo, priežiūros, gerovės procesų užtikrinimą. Gyvūnų mokslo studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos socialiai atsakingus gyvūnų mokslo specialistus, turinčius fundamentinių žemės ūkio ir veterinarijos studijų krypties ir susijusių studijų krypčių žinių bei išugdyti gebėjimus reikalingus parinkti gyvūnų veisimo metodus, mitybos ir laikymo technologijas, vertinti gyvūnų elgseną, užtikrinti gyvūnų gerovę ir sveikatingumą, racionaliai panaudoti gyvūnus kaip rekreacijos ir žmonių sveikatos gerinimo išteklius bei kitos specializuotos profesinės veiklos problemoms spręsti, konkurencingo verslo vystymui.

Gyvulininkystės technologijos fakulteto informacija