Visi bendrojo priėmimo į aukštąsias mokyklas žingsniai vykdomi internetu. Bendrojo priėmimo metu konkuruojama dėl valstybės finansuojamų vietų, taip pat pretenduojama į valstybės nefinansuojamas vietas. Bendrojo priėmimo metu aukštosios mokyklos atskiro savo priėmimo nevykdo, tačiau pasibaigus bendrajam priėmimui, gali priimti į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas vietas.

Bendrąjį priėmimą, kurį sudaro pagrindinis ir papildomas priėmimai, organizuoja Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO): www.lamabpo.lt

Bendrajame priėmime vienu metu galima pretenduoti į universitetinių ir koleginių studijų programas, valstybės finansuojamas (vf) ir nefinansuojamas (vnf) vietas, į studijas nuolatine ir ištęstine forma. LAMA BPO informacinėje sistemoje taip pat vyksta atskirai skelbiami priėmimai į profesines mokyklas bei trumpąsias studijas.

Laipsnį suteikiančios studijų programos: pirmoji pakopa – profesinio bakalauro laipsnis (kolegijose) ir bakalauro laipsnis (universitetuose). Koleginės studijų programos orientuotos į pasirengimą profesinei veiklai, universitetinių studijų programos orientuotos į teorinį pasirengimą ir aukščiausio lygio profesinius gebėjimus.

Lietuvos aukštosiose mokyklose išskiriamos šios studijų krypčių grupės: fiziniai mokslai, gyvybės, humanitariniai, informatikos, inžinerijos, matematikos, menų, socialinių mokslų, sporto, sveikatos, technologijų, teisės, ugdymo, verslo ir viešosios vadybos, veterinarijos, žemės ūkio mokslai.

Kiekvienai iš šių krypčių grupių skiriamas valstybės finansavimas, o stojantieji išrikiuojami į atskiras konkursines eiles, atsižvelgiant į jų turimą konkursinį balą.

Stojantiems į aukštąsias mokyklas ir pretenduojantiems į vf vietas nustatyti mokymosi rezultatų minimalų rodikliai: išlaikytas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzaminas (VBE), bet kuris laisvai pasirinktas VBE ir išlaikytas matematikos VBE (išskyrus stojantiems į menus). VBE išlaikymo riba – 16 balų iš 100.

Taip pat stojantiesiems nustatyti minimalūs reikalavimai: penkių geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti: ne mažesnis nei 7 stojant į universitetus, ne mažesnis nei 6 stojant į kolegijas.

Stojantiesiems į vf vietas minimalus konkursinis balas 5,4 į universitetus ir 4,3 į kolegijas.

Stojantiesiems į menų studijas ir meno pedagogiką reikės laikyti stojamąjį egzaminą. Stojamasis egzaminas į menų studijas sudaro 100 procentų konkursinio balo, o į menų pedagogiką – 0,7 konkursinio balo.

Stojantiesiems į sporto ir sporto pedagogikos studijas stojamasis egzaminas – sporto pasiekimų įvertinimas. Stojantiesiems į pedagogines studijas privalomas motyvacijos įvertinimas.

Stosiantys į Lietuvos aukštąsias mokyklas galės gauti 0,25 papildomo balo už ilgalaikę savanorystę. Balai gali būti skiriami už bent 6 mėnesių veiklą nacionalinėje „Jaunimo savanoriškoje tarnyboje“ arba bent 3 mėnesių tarptautinę savanorišką veiklą pagal programas „Erasmus+“ ir „Europos solidarumo korpusas“.

Papildomi balai: gali būti pridedama 0,25 papildomo balo už pirmojo arba antrojo dalyko Brandos darbą, kurio įvertinimas ne žemesnis nei 9. Taip pat pridedama 0,5 papildomo balo asmenims, baigusiems bazinius karinius mokymus arba privalomąją karo tarnybą.

Visų studijų sričių tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama :

už I vietą – 2,5 balo, už II vietą – 1,5 balo, už III vietą – 1 balas.

Šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams pridedama : už I vietą – 1,5 balo, už II vietą – 1 balas, už III vietą – 0,5 balo. Vertinami tik 10–12 (gimnazijos II–IV) klasėse per olimpiadas ir konkursus įvertinti pasiekimai.

Konkursiniam balui skaičiuoti naudojama iki 4 dalykų, išskyrus menų, atsižvelgiant į studijų kryptį: pagrindinis (pirmasis) dalykas turi didžiausią svertinį koeficientą 0,4; kitų dalykų svertinis koeficientas 0,2, išskyrus architektūros, žemės ūkio, menų pedagogikos studijų programas. Visose studijų kryptyse, išskyrus menų, į konkursinį balą įtraukiamas ir lietuvių kalbos ir literatūros VBE įvertinimas.

Daugiau informacijos: https://lamabpo.lt/patvirtintas-konkursines-eiles-sudarymo-2023-metais-tvarkos-aprasas/

Asmenys, pretenduojantys į valstybės nefinansuojamą (VNF) studijų programą, privalo būti išlaikę 1 VBE. Aukštosios mokyklos į VNF studijų programas kiekviena yra nustačiusios savo priėmimo tvarką.

 

Parengta pagal LAMA BPO informaciją