Naujos bakalauro studijų programos Klaipėdos universitete:

 • Kraštovaizdžio planavimas ir aplinkos dizainas (Menų fakultetas),
 • Socialinis darbas sveikatos priežiūroje (Sveikatos mokslų fakultetas),
 • Radiologija (Sveikatos mokslų fakultetas).

Atnaujintos studijų programos:

 • lietuvių filologija ir kultūrinė antropologija (Humanitarinių mokslų fakultetas),
 • socialinė ekonominė geografija ir regionistika (Socialinių mokslų fakultetas),
 • socialinis darbas bendruomenėje (Sveikatos mokslų fakultetas).

Naujos magistrantūros studijų programos:

 • Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija (Humanitarinių mokslų fakultetas),
 • Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k. / rusų k.) kalba ir verslo komunikacija (Humanitarinių mokslų fakultetas),
 • Regionų valdysena (Socialinių mokslų fakultetas),
 • Konsultavimo psichologija (Pedagogikos fakultetas),
 • Inovacijų vadyba ir technologijos (Socialinių mokslų fakultetas).

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija

HMF naujos baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos magistro studijų programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos kultūros paveldo vizualizacijos specialistus, gebančius vertinti materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą kaip regiono tapatybės skiriamąjį bruožą globaliniame pasaulio kontekste, bendraujant ir bendradarbiaujant su šalies bei užsienio mokslininkais. Baigusiesiems šios programos studijas suteikiama paveldosaugos magistro kvalifikacija.

Programos poreikį lemia kintantis požiūris į materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą. Baltijos šalių teritorinėje erdvėje susipina germanų ir baltų kultūros paveldas, kuris reikalauja ilgalaikio strateginio planavimo ir priežiūros programų rengimo, bendradarbiavimo ir valdymo modelių kūrimo bei naujos praktikos diegimo. Kultūros paveldas ekonominiais saitais yra susijęs su turto vadyba, kultūrinėmis ir kūrybinėmis industrijomis, regionų plėtra. Lietuvos valstybės pažangos strategijos projekte „Lietuva 2030“ pabrėžiama, kad būtina ugdyti visuomenės sąmoningumą ir internalizuoti vertybes, kurios atskleistų tautinio paveldo specifiką ir išryškintų regiono tapatumą multikultūrinėje erdvėje. Klaipėdos miesto plėtra ir raida, architektūra ir kraštovaizdis atspindi daugiasluoksnes kultūrines tradicijas, jūrinį charakterį ir Šiaurės šalių specifinius bruožus. Atsižvelgiant į Vakarų Lietuvos regiono ypatumus, kultūros paveldo vizualizacijos specialistų poreikį, buvo kuriama naujoji programa.

Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacijos studijų programos magistrai gebės efektyviai administruoti materialiojo ir nematerialiojo paveldo išteklius, atlikti mokslinius tyrimus ir jų rezultatus taikyti kultūrinio paveldo vizualizacijai, atskleidžiant baltų-germanų įtaką regiono kultūrai. Absolventai inovatyviai taikys įgytas žinias kultūrinio turizmo infrastruktūroje ir kultūros paveldo viešinime Lietuvos gyventojams, užsienio turistams ir specialistams, atskleidžiant baltų-germanų kultūrinį palikimą, žodinę ir rašytinę kūrybą, apeigas ir šventes, papročius ir tradicijas, architektūrą ir jūrinį kraštovaizdį.

Anot Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėjos prof. dr. Dalios Marijos Stančienės, naujos studijų programos magistrai galės dirbti Kultūros paveldo apsaugos departamento padaliniuose, savivaldybių paminklotvarkos poskyriuose, paminklų restauravimo įmonėse (ekspertais, meno istorikais, vadybininkais), Turizmo departamento padaliniuose, turizmo firmose (konsultantais, turizmo strategais, ekskursijų vadovais, gidais), Lietuvos kultūros ministerijos padaliniuose: muziejuose, bibliotekose, archyvuose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, taip pat žiniasklaidoje, mokslo institucijose, tyrinėjančiose kultūros paveldą. Siekiantieji akademinės karjeros galės studijuoti istorijos, etnologijos, menotyros, kultūrologijos ir kitų krypčių humanitarinių mokslų doktorantūroje.

Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k. / rusų k.) kalba ir verslo komunikacija

Šios studijų programos tikslas yra parengti tarpdisciplininį išsilavinimą turinčius specialistus – lingvistus, kurie gebės suprasti, analizuoti ir spręsti uždavinius, susijusius su verslo kalbos vartojimu, šiuolaikinio tarptautinio verslo kūrimu, valdymu ir plėtra, ir kurie įvaldys verslo diskursą anglų ir  vokiečių (arba prancūzų, arba rusų) kalbomis, dalykinę terminologiją, vertimą bei verslo komunikaciją.

Ši programa ypatinga tuo, kad sujungia humanitarinių (lingvistikos) ir socialinių (verslo komunikacija) mokslų studijas.

Įgiję lingvistikos magistrantūros kvalifikacinį laipsnį, studentai galės dirbti nacionalinėse, ES ar tarptautinėse organizacijose tarptautinio verslo srityse, savivaldybių, apskričių ministerijų tarptautinių ryšių skyriuose, ekonominėse tarnybose, verslo konsultacines paslaugas teikiančiose bendrovėse. Studijų programos absolventai bus paklausūs tiek stambiojo ūkio sektoriuje (Klaipėdos uosto, prekybos, statybos, transporto ir kt. įmonėse), tiek ir švietimo, mokslo, kultūros, žiniasklaidos ir kitose srityse.

Regionų valdysena

Tai naujoji SMF Viešojo administravimo katedros programa magistro laipsnio siekiantiems studentams. Programos tikslas yra sudaryti palankias akademines sąlygas įvairių sričių specialistams įgyti viešojo administravimo magistro laipsnį, pripažįstamą Lietuvoje ir Europoje. Programoje siekiama lavinti studento kompetencijas, susijusias su efektyvia ir demokratiška regionų valdysena.

Regionų valdysenos programą baigę absolventai įgis regionų valdysenos tyrėjo, eksperto ir viešojo administravimo specialisto kompetencijas. Programos absolventai gebės inicijuoti regionų vystymo problemų sprendimus, atlikti tyrimus ir inicijuoti pokyčius, rengti bei įgyvendinti ES, Lietuvos ir regionų projektus. Specialistai galės nesunkiai gauti darbą tarptautinėse institucijose, tarptautinių organizacijų administracijose, Lietuvos viešojo administravimo institucijose, savivaldybių administracijose ir daugiau. Regionų valdysenos absolventams durys plačiai atsidarys ne tik į Lietuvos įstaigas ir organizacijas, jie gali būti geidžiami specialistai ir tarptautinėse institucijose.

Inovacijų vadyba ir technologijos

Naujosios SMF Vadybos katedros kuruojamos magistrantūros studijų programos tikslas yra parengti kvalifikuotus inovacijų vadybos specialistus, išmanančius ir gebančius taikyti mokslinių tyrimų metodus inovacinių procesų valdymo, finansų paieškos, rinkodaros, teisinės apsaugos, technologinių naujovių srityse.

Šią studijų programą sudarys net trys kryptys, tai – vadyba, teisė ir technologijos, magistrantams dėstys mokslininkai iš Socialinių mokslų fakulteto, Jūrų technikos fakulteto ir Mykolo Romerio universiteto. Studijas baigę absolventai galės karjeros siekti kaip inovacijų projektų, skyrių, įmonių vadovai, konstruktoriai ar projektuotojai į technologijas orientuotose organizacijose, tyrėjai ir dėstytojai mokslo ir mokymo įstaigose, ekspertai, konsultantai. Vadybos katedros vedėjo prof. dr. Rimanto Stašio nuomone, baigusieji studijas gebės organizuoti idėjų generavimo procesą: „Baigę studijas absolventai galės dirbti kaip technologijų perdavinėtojai arba inovacijų vadybininkai. Tai žmonės, kurie sugebės suderinti mokslą su verslu.“ SMF Vadybos katedros laimėtame Europos Sąjungos projekte yra numatyta net 20 finansuojamų vietų į šią magistro studijų programą.