Šiais metais baigiamuosius darbus apsigynė net 42 BA studijų programos studentai. Tai rodo, kad ši specialybė reikalinga darbo rinkoje. Iš baigusiųjų apie 50 proc. jau dirba apskaitininkais, buhalteriais ir net vyriausiais buhalteriais. Socialiniai partneriai mielai priima mūsų studentus į darbą, nes žino, kad studentams pakankamai suteikta žinių ir praktinių įgūdžių. Tai rodo ir komisijos baigiamųjų darbų vertinimo rezultatai – vidurkis  8,8 balo,  5-ioms stutentėms bus įteikti diplomai su pagyrimu.

Nuo­šir­džiai lin­kime pa­siek­ti aukš­tu­mų pro­fe­si­nė­je kar­je­ro­je, su­si­kur­ti ge­ro­vę ne tik sau, bet ir pri­si­dė­ti prie vi­suo­me­nės ge­ro­vės kū­ri­mo, pa­siek­ti tą ly­gį, kad pa­sa­ky­tu­mė­te, jog ra­do­te sa­vo vie­tą ir esa­te lai­min­gi.

Apskaitos krypties

BA studijų programos komitetas