Remiantis ekspertų parengtomis išvadomis, 2021 m. gruodį priimti sprendimai dėl 6 krypčių studijų akreditavimo.

Sužavėjo darbuotojai, bet trūksta patalpų ir mobilumo

Sociologijos krypties studijos buvo vertinamos trijose Lietuvos aukštosiose mokyklose: Vilniaus universitete (VU) (3 pirmosios ir 3 antrosios pakopų studijų programos), Vytauto Didžiojo universitete (VDU) (2 pirmosios ir 2 antrosios pakopų studijų programos) ir Kauno technologijos universitete (KTU) (1 antrosios pakopos studijų programa).

Ekspertų grupę labai sužavėjo universitetų bibliotekos ir IT ištekliai ir  darbuotojų pasiaukojimas bei atsidavimas. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį į patalpų trūkumą VU. Taip pat ekspertai pažymi, kad VU programų modulių turinys solidus, bet tradicinis, pasigendama novatoriškumo bei pažangumo, įžvelgtas modulių, dėstomų anglų kalba, trūkumas, o tai riboja tarptautinių studentų skaičių.

Atkreiptas dėmesys į VDU Socialinių mokslų fakulteto vadovybės struktūrą ir jos efektyvią veiklą skatinant mokslinius tyrimus, kuriant ir palaikant ryšį tarp mokslinių tyrimų ir mokymo(si). Fakulteto akademinė bendruomenė pasižymi stipriais bendradarbiavimo ryšiais, paremtais atvirumo, laisvės ir demokratijos vertybėmis. Programų modulių turinys stiprus.

Ekspertų nuomone, KTU dėstytojai turėtų didesnį dėmesį skirti moksliniams tyrimams ir siekti didinti aukšto lygio tarptautinių publikacijų skaičių. Taip pat turėtų siekti, kad būtų padidintas valstybės finansuojamų vietų skaičius tam, jog padidėtų programoje studijuojančių studentų skaičius.

Kartu pasiūlyta, kad visų universitetų sociologijos krypties studijų dėstytojams būtų suteikta galimybė ir sąlygos pasinaudoti akademinėmis atostogomis tyrimams, dėstyti kituose universitetuose. Tai pagerintų dėstytojų žinias atliekamų mokslinių tyrimų ir dėstomo dalyko srityje, didintų tarptautinį bendradarbiavimą.

Lentelėje pateikiami studijų vertinimo rezultatai pagal aukštąsias mokyklas.

Aukštoji mokykla Studijų pakopa Vertinimo balas* Akreditavimo sprendimas
Kauno technologijos universitetas Antroji 24 3 metai
Vilniaus universitetas Pirmoji 23 3 metai
Vilniaus universitetas Antroji 23 3 metai
Vytauto Didžiojo universitetas Pirmoji 27 3 metai
Vytauto Didžiojo universitetas Antroji 27 3 metai

*Maksimalus balas, kurį gali surinkti studijų pakopa, yra 35 balai.

 

Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) inf.