Mokymų metu buvo gilinamasi į Slovakijos Respublikos Bratislava University of Economics and Management dėstomų teisės krypties studijų dalykų turinį ir taikomus mokymo (-si) metodus, ypatingą dėmesį skiriant praktinėms situacijoms, siekiant pritaikyti šio unversiteto Teisės fakulteto sukauptą patirtį studentų ugdyme Lietuvos verslo kolegijos studijų dalykuose, taip pat rengiant metodinį leidinį. Taip pat buvo gilinamasi į korupcijos situaciją Slovakijoje ir jos prevenciją. Mokymų vizito metu buvo aptarta bendradarbiavimo su šio universiteto akademine bendruomene galimybė rengiant mokslinius straipsnius teisės tematika, rengiant mokslinius projektus, taip pat galimi Bratislava University of Economics and Management dėstytojų vizitai į LTVK dėstomus studijų dalykus. Dalykinių susitikimų su rektoriumi, prorektoriumi ir akademine bendruomene metu kalbėta apie tolimesnį abipusį bendradarbiavimą tarp institucijų, vykdytas gerosios patirties pasidalinimas.