Istorijos egzamino užduotis išsprendė ir su jumis dalinasi papildomo ugdymo akademijos „Alfa klasė“ mokytojos Liveta Urbonaitė ir Gabija Daunoravičiūtė.

Norime akcentuoti, kad tai yra tik preliminarūs atsakymai, oficialius vertinimus pateiks vertintojai, kuomet vertins kandidatų atsakymų lapus.

ATSAKYMAI

Testas

1. B

2. B

3.D 

4. D

5. C

6. D

7. C

8. B

9. B

10. A

11. B

12. D

13. D 

14. B

15. D

16. A

17. C

18. A

19. A

20. D

21. D

22. A

23. C

24. C

25. A

 

Šaltinių užduočių atsakymai

26. Gediminas leido savo valdose skleisti tikėjimą

Gediminas laiške išreiškė norą krikštytis.

 

27. Galimi atsakymo variantai:

Gedimino norui krikštytis priešinosi ordino pakurstyti pagonys žemaičiai.

Priešiškumą Gediminio krikštui rodė LDK stačiatikiai slavai.

Nesiliaujantys ordino puldinėjimai.

 

28. Problema: metropolitas laimino slavų kovas prieš kunigaikštį

Prašo suteikti kitą metropolitą rytinėms LDK žemėms. 

 

29. Galimi atsakymo variantai:

Šios žemės sudarė didžiąją LDK teritorijos dalį

Siekė įtvirtinti LDK pozicijas naujai prijungtose žemėse.

Siekė gauti stačiatikių paramą kovoje su kryžiuočiais.

 

30. Problema - Žemaitijos žemių priklausomybė

Pagal 1411 m. Torunės taiką Žemaitija iki Vytauto ir Jogailos mirties buvo priskirta valdyti LDK. 

Žemaičiai save vadino ,,lietuviais ir niekada žemaičiais”, kalba ta pačia kalba.

Lietuviai atgavus Žemaitiją ordinas kaltino Lietuvą sąmokslu. 

 

31. Gediminas - Volynė;

Algirdas - Kijevo žemė; Černigovo-Severų žemė;

Vytautas - Smolensko žemė;

Daugiausiai žemių prijungė Algirdas.

 

32. Galimi atsakymo variantai:

Gediminas - sėkminga diplomatinė veikla; sudaryta taika su Kryžiuočių ordinu; skatinta amatininkų ir pirklių migracija iš Vakarų Europos. Išplėstos LDK valdos į Rytus. 

Algirdas - ypač išplėtė LDK žemes į Rytus; atremta suintensyvėjusi kryžiuočių agresija.

Vytautas - laimėjus Žalgirio mūšį nutraukta ilgalaikė kryžiuočių ordino agresija, susigrąžinta Žemaitija.

 

33. Nusiteikę veikti ryžtingai;

Nusiteikę veikti iki galo, kol bus įgyvendinti jų keliami reikalavimai.

 

34 Norėjo panaikinti absoliutinę monarchiją.

Įtvirtinti konstitucinę monarchiją.

 

35 Galimi atsakymo variantai:

Susirinkimas apribojo karaliaus valdžią; 

Karalius laikomas kaip kalinys Paryžiuje;

Nebeaišku kam priklauso aukščiausia valdžia anksčiau priklausiusi karaliui.

Valdžia užgrobė siaurų interesų grupės - klubai.

Prancūzijos monarchui reikia užsienio šalių paramos, siekiant atstatyti prieš revoliuciją buvusį valdymą. 

 

36. Vidaus - išduoti revoliucijos idealai; valstybinėse įstaigos užpildytos kontrrevoliucionieriais.

Išorės - įvėlė nepasirengusią Prancūziją į karą su užsienio valstybėmis.

 

37.  Žirondistai - bajorija, stambioji buržua.

Jakobinai -  valstiečiai, varguomenė, smulkieji savininkai.

 

38. 1. Monarchistus

2. Asmenys, manančius jog revoliucija ,,nuėjo per toli”, nepritarę revoliucijos tolesniam tęsimui.

 

39. Galimi atsakymo variantai:

1) Teigia, kad Robespjeras buvo šiuolaikinių Europos diktatorių prototipas;

2) Teigia, Robespjerą buvusį ,,kruvinu fanatiku”.

3) Turėjo absoliučią galią. 

Pagrindimas - M. Robespjero vadovaujamiems jakobinams įvedus diktatūrą buvo vykdomas masinis teroras, žudomi esami ir tariami revoliucijos priešai. 

 

40. Konstitucinė monarchija - paskelbta Prancūzijos konstitucija;

Respublika - Liudviko XVI giljotinavimas;

Jakobinų diktatūra - priešų išstumimas iš Prancūzijos teritorijos;

 

41. 1) Radikalus nacionalizmas.

2) Naujai susikūrusių valstybių tarpusavio nesutarimai, pretenzijos viena kitai.

3) Jos buvo susiskaldžiusios viduje, nebuvo vientisos.

 

42. Lietuva  -  siekė prisijungti  etnografines žemes, Klaipėdos kraštą, bet paramos nesulaukė.

Lenkija  - piktinosi Lietuvos nepriklausomybės siekiu, kadangi siekė prisijungti Lietuvos teritorijas.

Vengrija - šalis buvo apkarpyta, daug vengrų atsidūrė gretimų valstybių teritorijose.

Galimi ir kiti atsakymo variantai.

 

43. Svarbiausias laimėjimas - nubrėžtas Naujos Europos žemėlapis. 

Priežastys:

1) Britanija, Prancūzija ir JAV per anksti atitraukė kariuomenes iš užimtų teritorijų; nepasirūpinta ilgesniu maisto ir kreditų tiekimu.

2) Europos teritorijų perdalijimas vyko paskubomis, sienos buvo nubrėžtos apytikriai.

 

44. 1) V. Vilsonas buvo laikomas ,,šiuolaikiniu Išganytoju iš Naujojo Pasaulio”.

2) V. Vilsono veikla konferencijos metu, nepaisant jo įvaizdžio, buvo nedemokratiška.

 

45. 1) Iškelta atvirų taikos derybų idėja

2) Tautų apsisprendimo teisės idėjos įgyvendinimas.

3) Įkurti Tautų Sąjungą.

 

46. Pagrindinė mintis - Tautų Sąjungai bus per sunku užtikrinti taiką Europoje.

Galimi atsakymo variantai:

Europa po karo buvo silpna ir susiskaldžiusi

Tautų Sąjungos veikloje atsisakė dalyvauti JAV;

Vykdyta Sąjungos nuolaidžiavimo politika valstybių agresorių atžvilgiu.

Sąjunga neturėjo savo karinių pajėgų, kurios būtų sustiprinusios jos įtaką.

 

47. Vokietijos revanšizmas; 

Didžioji ekonomikos krizė, sudariusi prielaidą į valdžią ateiti naciams Vokietijoje.

Demokratinių tradicijų didesnėje  Europos  valstybių dalyje nebuvimas

Totalitarinių valstybių militarizmas/ekspansinė užsienio politika.

 

48. Vidaus - bolševikinė valdžia yra okupacinė, todėl ji neturinti teisės organizuoti rinkimų krašte.

Tarptautinės - Lietuvos įjungimas į SSRS nėra pripažintas nei vienos užsienio valstybės.

Būtų atimta galimybė tarptautinėje taikos konferencijoje ,,apginti Lietuvos nepriklausomybę”.

 

49. Lietuvos santvarka - demokratinė respublika

Suvereninė Lietuvos valdžia priklauso tautai. 

 

50. Vaidmuo - aukščiausias tautos politinis organas.

Tikslas - Lietuvos valstybingumo atkūrimas.

 

51. Jonas Žemaitis - Vytautas;

Adolfas Ramanauskas - Vanagas;

Juozas Šibaila - Merainis;

Aleksandras Grybinas - Faustas

Galimi ir kiti atsakymo variantai.

 

52. 1) Naudotos agentūrinės-kovinės grupės partizanų šnipinėjimui.

Infiltruojantis į partizanų grupių vidų ir jas užpuolant iš vidaus

 

53. Galimi atsakymo variantai.

I etapas

Partizanų gretos gausiausios,

Nesuderinti partizanų grupių tarpusavio veiksmai.

Šiame etape partizanai nevengdavo stoti į atvirą kovą su sovietine kariuomene.

 

II etapas

Partizanai išsiskirstė į mažesnes grupeles, įsirengė gerai užmaskuotus bunkerius;

Pagrindine kovine operacija tapo pasala;

Įvairėjo kovos būdai (atsišaukimai, spauda);

Okupuotosios Lietuvos teritorija suskirstyta partizanų apygardomis;

Į partizanų gretas buvo infiltruojama vis daugiau agentų.

 

III etapas 

Maži partizanų būriai.

Tačiau kolektyvizacija pakirto partizanų rėmėjų atramą kaime. 

Sukurtas Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdis (LLKS),

 

54. 

Įrodyta, kad 1940 m. vasarą Lietuva prie SSRS buvo prijungta prieš tautos valią.

Išlaikyta tautinė savimonė ir laisvės siekis. 

Švelnesnė sovietizacija nei kitose respublikose.

* * *

Pagrindinė brandos egzaminų sesija šiemet vyksta nuo birželio 7 d. iki liepos 2 d.

Pilną pagrindinės sesijos brandos egzaminų tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | Paskelbtas 2021 metų brandos egzaminų tvarkaraštis

Detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį rasite čia:

Kur stoti | LAMA BPO paskelbė detalų priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarkaraštį

* * *

Straipsnį parengė: Aistė Borjas

El.paštas: aiste.borjas@gmail.com